En | Fa
88044527 | 88035323 |88034045 |88034868

پروژه های پژوهشی

مطالعات مسيريابي دوچرخه در سطح شهر همدان

 تاریخ اتمام : 1389/04/30 تاریخ شروع : 1389/04/27

دوچرخه سواري داراي نقش تاريخي در حمل و نقل ميباشد. حتي قبل از ابداع اتومبيل، اين صور حمل و نقلي از شيوع زيادي در بين کاربران جاده اي برخوردار بوده است.در کشور ما به رغم ضرورت کارشناسي و اجتماعي استفاده از دوچرخه در سامانه حمل و نقل شهري، تاکنون اقدام زيادي در اين خصوص صورت نگرفته است. حمل و نقل با دوچرخه نميتواند جايگزين تمام سفرهاي موتوري گردد، ليکن عمدتاً در سفرهاي کوتاه و متوسط شهري کاربرد آن توصيه ميشود و ميتواند در اين جايگاه به عنوان سريعترين وسيله نقليه غير موتوري نقش مؤثري در کاهش بار ترافيکي ايفا نمايد. در این راستا، این پژوهشگاه در این پروژه، با توجه به دستورات موجود، به بررسی مسیر های دوچرخه سواری که امکان اجرای آن ها موجود است، پرداخته است.به منظور کسب اطلاعات بیش تر درباره این پروژه، با این پژوهشگاه تماس برقرار فرمایید.

تمامی حقوق این سایت برای پژوهشگاه حمل و نقل طراحان پارسه محفوظ است