En | Fa
88044527 | 88035323 |88034045 |88034868

پروژه های پژوهشی

تدوين استاندارد سلسله مراتب عملكردي شهري

 تاریخ اتمام : 1388/12/15 تاریخ شروع : 1387/12/15

در اين پروژه سعي بر آن بوده است تا نسبت به ارائه يک ردهبندي جامع براي شرايط عملکردي معابر درونشهري اقدام گردد. با توجه به اينکه در شرايط کنوني چندين دستگاه مختلف نسبت به ارائه ردهبنديهاي مختلفي براي معابر شهري اقدام مي نمايند، نياز به يکسان نمودن اين رده بنديها وجود دارد.به منظور کسب اطلاعات بیش تر درباره این پروژه، با این پژوهشگاه تماس برقرار فرمایید.

تمامی حقوق این سایت برای پژوهشگاه حمل و نقل طراحان پارسه محفوظ است