En | Fa
88044527 | 88035323 |88034045 |88034868

پروژه های پژوهشی

تحلیل و تبیین بکارگیری بلیط الکترونیک درسیستم حمل و نقل عمومی شهر تهران (فنی و رفتاری)

 تاریخ اتمام : 1393 تاریخ شروع : 1392

امروزه بکارگیری بلیط الکترونیک در سیستم حمل و نقل از اهمیت ویژه ای برخوردار است و در این راستا مطالعات زیادی در سراسر دنیا در حال انجام گرفتن است. این پژوهشگاه نیز به انجام تحقیقی در این مورد پرداخته است که در آن هم جنبه های فنی مساله مورد ارزیابی قرار گرفته و هم جنبه های رفتاری و نوع نگرش عموم مردم به این روش پرداخت کرایه. به منظور کسب اطلاعات بیش تر درباره این پروژه، با این پژوهشگاه تماس برقرار فرمایید.

تمامی حقوق این سایت برای پژوهشگاه حمل و نقل طراحان پارسه محفوظ است