En | Fa
88044527 | 88035323 |88034045 |88034868

پروژه های پژوهشی

نظارت بر خط کشی معابر منطقه 12

 تاریخ اتمام : 1393 تاریخ شروع : 1392

خط کشی معابر و رعایت اصول مربوط به کیفیت نوع رنگ و برقراری اصطکاک کافی با رویه و جلوگیری از ایجاد لغزندگی در حین تماس با تایر وسیله نقلیه از جمله مهمترین جنبه های ایمنی حمل و نقل هم برای خودروها و هم عابرین پیاده می باشد. نظارت کافی و مناسب بر این مورد بسیار مهم می باشد. دراین راستا، این پژوهشگاه به بررسی و نظارت بر درستی اجرای این پروژه در منطقه 12 استان تهران پرداحته است.به منظور کسب اطلاعات بیش تر درباره این پروژه، با این پژوهشگاه تماس برقرار فرمایید.

تمامی حقوق این سایت برای پژوهشگاه حمل و نقل طراحان پارسه محفوظ است