En | Fa
88044527 | 88035323 |88034045 |88034868

پروژه های پژوهشی

مطالعات مکانيزاسيون محدوده طرح ترافيک

 تاریخ اتمام : 1390/06/02 تاریخ شروع : 1389/06/02

يکي از مشکلات زندگي شهري امروز معضل ترافيک و عبور و مرور پرحجم خودروهاي شخصي شهروندان در معابر و خيابانهاي شهري است که گرچه براي ايجاد تحرک و نشاط شهري و گردش چرخه اقتصادي جامعه ضروري بوده و لازمه توسعه صنايع و افزايش سطح رفاه اجتماعي هر شهري ميباشد ولي تردد بيش از حد ظرفيت و کشش معابر يک شهر متراکم و بزرگ مثل تهران، باعث کاهش کارآيي ناوگان حمل و نقل شده و آثار سوء اقتصادي و بهداشتي نيز در بر خواهد داشت. نتايج تجربيات و بررسيهاي انجام شده نشان ميدهد که با اين کار، تقاضاي حمل و نقل خصوصي در اين مناطق کاهش يافته و ترافيک روانتر ميشود.در اين پروژه در نظر است تا نسبت به بررسي انواع استراتژي هاي قيمتگذاري در محدوده طرح ترافيک شهر تهران اقدام گردد تا نسبت به تعيين بهترين راهکار در اين زمينه اقدام شود.به منظور کسب اطلاعات بیش تر درباره این پروژه، با این پژوهشگاه تماس برقرار فرمایید.

تمامی حقوق این سایت برای پژوهشگاه حمل و نقل طراحان پارسه محفوظ است