En | Fa
88044527 | 88035323 |88034045 |88034868

پروژه های پژوهشی

پروژه مطالعات آموزش عمومي شهروندان منطقه 5 شهرداری تهران و ساماندهی پارک ترافيک منطقه

 تاریخ اتمام : 1390/06/115 تاریخ شروع : 1389/08/15

در این پروژه با استفاده از گام های زیر به آموزش عمومی شهروندان و تهيه بسته کاربردی آموزش فرهنگ ترافيک به ساکنين منطقه 5، اقدام شد. در این راستا در این پروژه پس از ذکر کلیات لازم برای این پروژه، به معرفی مراحل این پروژه می پردازیم.

1- شناخت وضع موجود و نیازهای ساکنین منطقه مانند شناخت خصوصیات و ویژگیهای جغرافیایی، بافت شهری، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی منطقه و ساکنین آن

2- شناسایی موقعیت جغرافیایی، دسترسی ها، سلسله مراتب شبکه پیرامونی و مشخصات فیزیکی و طراحی داخلی پارک آموزش ترافیک و شناخت محتوای آموزشهای کنونی

3- تحلیل و بررسی اطلاعات و سوابق موجود و انجام مطالعه تطبیقی

4- ارائه راهکارها

5- ملزومات اجرایی ارتقای آموزش و بهرهبرداری از پارک ترافیک و پیشنهاد راهکارهای مرتبط با شرایط بهرهبرداری از پارک آموزش برای کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت.

6- جمع بندی و نتیجه گیری مانند، جمع بندی، مرحلهب ندی و اولویت بندی راهکارهای پیشنهادی در جهت ارتقاء فرهنگ ترافیکی ساکنین منطقه و جمع بندی، مرحله بندی و اولویت بندی راهکارهای پیشنهادی در جهت توسعه و بهره برداری از پارک ترافیک.

به منظور کسب اطلاعات بیش تر لطفا با پژوهشگاه حمل و نقل طراحان پارسه، تماس حاصل فرمایید.

تمامی حقوق این سایت برای پژوهشگاه حمل و نقل طراحان پارسه محفوظ است