En | Fa
88044527 | 88035323 |88034045 |88034868

پروژه های پژوهشی

بازنگري آئين نامه كاربري اراضي اطراف فرودگاهها (نشريه شماره 233)

 تاریخ اتمام : 1389/01/24 تاریخ شروع : 1388/01/20

طرح و اجرای پروژه های مهندسی به لحاظ تاریخی ، بر آیین نامه ها و اتاندارد های ملی مقدم است و مهندسان طراح و مجریان اغلب با استفاده از ایین نامه های معتبر بین المللی به انجام پروژه های مربوطه پرداخته اند. بنابراین تدوین یک آیین نامه ملی بنا به دلایل زیر ضروری است.

- ایجاد یکنواختی و پرهیز از کاربرد آیین نامه های کشور های دیگر

- کسب اعتبار علمی و حرفه ای برای کشور

- ایجاد فضایی برای انعکاس و به کارگیری نتایج پژوهش هایی که در دیگر مراکز تحقیقاتی کشور انجام شده اند

فرودگاه در بخش سیستم حمل و نقل هوایی از اهمیت بالایی برخوردار است. بنابراین در این مورد نیاز به داشتن آیین نامه های جامه و کامل امری ضروری تلقی می شود. بررسی و کنترل مسایل مرتبط با فرودگاه و محیط اطراف آن مشکلی است که از دیرباز مورد توجه دست اندرکاران بهره برداری و مجریان فرودگاه بوده است.

مجموعه آیین نامه کاربری اراضی اطراف فرودگاه ها (نشریه شماره 233) دربرگیرنده تمامی آیین نامه ها، مبانی، معیارها و توصیه های فنی بین المللی موجود در برنامه ریزی و طراحی کاربری اراضی اطراق فرودگاه ها می باشد که مورد اول آن در سال 1380 تدوین و چاپ شد. از ویژگی های این آیین نامه می توان به واحد بودن آن اشاره کرد و این که در آن کوشش شده بود تا تمامی دستورالعمل ها و توصیه های پراکنده چه مربوط به سازمان هواپیمایی کشوری و چه مربوط به سایر موسسات معتبر جهانی نظیر (ICAO) و (FAA) و یا سایر مراجع در چارچوب آیین نامه ای واحد گرداوری شود و دستورالعملی متناسب با کشور ایران ارائه شود. هدف از این پروژه بازنگری این آیین نامه می باشد تا در این راستا از آیین نامه ها و استاندارد های جدید نیز استفاده شود تا آیین نامه ای به روز در اخنیار ارگان های مربوطه قرار گیرد.به منظور کسب اطلاعات بیش تر درباره این پروژه، با این پژوهشگاه تماس برقرار فرمایید.

تمامی حقوق این سایت برای پژوهشگاه حمل و نقل طراحان پارسه محفوظ است