En | Fa
88044527 | 88035323 |88034045 |88034868

پروژه های پژوهشی

مطالعات اولیه قطارهای شهری شهر همدان

 تاریخ اتمام : 1389/06/31 تاریخ شروع : 1388/06/31

افزایش روزافزون جمعیت شهرها و همچنین مطلوبیت استفاده از سواری شخصی موجب تراکم و حجم زیاد وسایل نقلیه در معابر شهری شده است. سیاستهایی مانند افزایش عرضه و یا مدیریت تقاضا به فراخور شرایط و نیازهای سیستم میتوانند موجب کاهش حجم ترافیک در معابر اصلی شهر شود. از آنجایی که در حال حاضر توسعه و طراحی سیستم حمل و نقل همگانی کارا در اولویت کار ها قراردارد. قطار سبک شهری به دلیل قابلیت تطبیق با شرایط متفاوت شهری، حومهای و انواع شبکههای خیابانی به عنوان یک گزینه پیشنهادی به منظور بهبود سیستم حمل و نقل همگانی مطرح است. این سیستم قابلیت هماهنگی و يكپارچگي با خطوط حمل و نقل همگاني از جمله مترو، اتوبوس و تاكسي را نیز دارا می باشد.

این پروژه درنظر دارد با بررسی وضعیت موجود و همچنین وضعیت آتی شهر همدان، پتانسیل احداث خطوط قطار شهری در این شهر را بسنجد. بدین منظور اطلاعات مربوط به وضع موجود خطوط سیستمهای حمل و نقل همگانی شامل خطوط اتوبوسرانی، مینیبوسرانی و تاکسی گردآوری شد و عملکرد فعلی وسایل نقلیه همگانی، نیز مورد برررسی قرار گرفت. با توجه به تحلیل شرایط ترافیکی در سالهای افق، گزینههایی به منظور ایجاد شرایط مناسب تعریف شده و امکانسنجی خطوط قطار شهری مطالعه میشود. در گزارش اول این مطالعه اطلاعات متنوعی در مورد شهر همدان شامل اطلاعات جغرافیایی، جمعیتی، اقتصادی و اجتماعی و همچنین خلاصهای از وضعیت موجود سیستم حمل و نقل همگانی شامل مسیرها، ایستگاهها و تعداد مسافران جابهجا شده در هر خط ارائه گشت تا مد نظر مسئولین مربوطه قرار گیرد.. بهمنظور کسب اطلاعات بیش تر درباره این پروژه، با این پژوهشگاه تماس برقرار فرمایید.

تمامی حقوق این سایت برای پژوهشگاه حمل و نقل طراحان پارسه محفوظ است