En | Fa
88044527 | 88035323 |88034045 |88034868

زمینی

حمل و نقل زمینی

رشد و توسعه هرکشور در گرو توسعه و گسترش شبکه حمل و نقل آن و کیفیت جابهجاییها میباشد. حمل و نقل زمینی با بیش از 90 درصد از سهم جابهجاییها، مهمترین شیوه حمل و نقل و انتقال کالا و مسافر میباشد. با توجه به اینکه حمل ونقل زمینی حجم قابل توجهی از سفرها را تشکیل می دهد، طراحی شبکه های متناسب با این حجم که در آنها اصول مهندسی و محیط زیست رعایت شده باشد اجتناب ناپذیر است. از همین روی طراحیها بایستی توسط متخصصان این امر و با درنظرگیری نکات ایمنی ورعایت استانداردها صورت پذیرد. ما در پژوهشکده حمل و نقل طراحان پارسه برآنیم تا با بکارگیری آخرین استانداردها و تکنولوژیها و متخصصان مجرب در این زمینه، عاملی در جهت پیشرفت و سازندگی میهن عزیزمان ایران باشیم.

تمامی حقوق این سایت برای پژوهشگاه حمل و نقل طراحان پارسه محفوظ است